KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 05.03.2021

CHF BLIHET 107.33 SHITET 115.33

EUR BLIHET 120.48 SHITET 126.48

GBP BLIHET 138.79 SHITET 146.79

USD BLIHET 100.44 SHITET 106.44

Biznese
Në një mjedis mjaft konkurrues, ku kushtet ndryshojnë vazhdimisht dhe zhvillime të shpejta krijojnë mundësi të reja, Bizneset e Vogla dhe të Mesme gjejnë mbështetje në Alpha Bank.

Alpha Bank harton dhe vazhdimisht zhvillon produkte dhe shërbime që ofrojnë zgjidhje financiare dhe përmbushin nevojat tuaja profesionale.

E vetmja gjë që ju duhet të bëni, është të zgjidhni produktin ose shërbimin më të përshtatshëm që do t’ju ndihmojë në arritjen e qëllimeve dhe planeve tuaja të biznesit.

Për të lënë një takim me stafin tonë të specializuar ju lutemi na telefononi në numrin 042 278 593 dhe ne do t'ju përgjigjemi me seriozitet dhe profesionalizëm për çdo nevojë që biznesi juaj ka.

  • Alpha Overdraft është një llogari rrjedhëse me overdraft për klientët e biznesit të vogël, profesionistët e lirë dhe profesionistët e pavaruar në kushtet që kanë nevoja për likuiditet për të mbuluar aktivitetet ditore, nëpërmjet përdorimit të shumës sipas limitit të aprovuar të Overdraftit.


  Shuma
  Shuma minimale dhe maksimale varen nga xhiroja vjetore si më poshtë:

  Xhiro vjetore 

  Shuma minimale

  Shuma maksimale 

  Deri në 150,000 EUR

  3,000 EUR

   50,000 EUR

  150,001-500,000 EUR

  3,000 EUR

   200,000 EUR

  Kohëzgjatja
  6 deri në 12 muaj

  Monedha
  ALL, EUR, USD

  Printo

 • Alpha Kredi Hipotekare është krijuar për të financuar Profesionistë e lirë dhe të pavarur dhe Biznesin e Vogël, për të rritur nivelin e aktivitetit duke kryer investime në aktive fikse, si zgjerimin e biznesit ose ndërtimin e pikave të reja të shitjes i cili ka si qëllim mbulimin e nevojave të ndryshme për investim.

  Shuma
  Shuma minimale dhe maksimale varen nga xhiroja vjetore si më poshtë:

  Xhiro vjetore 

  Shuma minimale

  Shuma maksimale 

  Deri në 150,000 EUR

  3,000 EUR

   50,000 EUR

  150,001-500,000 EUR

  3,000 EUR

   200,000 EUR


  Kohëzgjatja
  Deri në 10 vjet për rikonstruksionin e ambjenteve të biznesit. 
  Deri në 15 vjet për blerjen ose ndërtimin e ambjenteve tregtare për të kryer aktivitetin.

  Monedha
  ALL, EUR, USD

  Periudhë falje
  Deri në 12 Muaj për rikonstruksionin e ambjenteve të biznesit. (Gjatë periudhës së faljes, interesi do të paguhet çdo muaj.

  Printo

 • Alpha Kredi për Pajisje është krijuar për të financuar Profesionistët e lirë dhe të pavarur dhe Biznesin e Vogël,për të rritur standartet e aktivitetit të tyre duke kryer investime në teknologji dhe blerjen e pajisjeve të reja, pajisje programuese dhe komunikmi, makineri dhe mjete. Aktivet që do të blihen duhet të jenë të reja dhe jo aktive të përdorura.

  Shuma

  Shuma minimale dhe maksimale varen nga xhiroja vjetore si më poshtë:

  Xhiro vjetore 

  Shuma minimale

  Shuma maksimale 

  Deri në 150,000 EUR

  3,000 EUR

   50,000 EUR

  150,001-500,000 EUR

  3,000 EUR

   200,000 EUR

  Kohëzgjatja
  Deri në 5 vjet

  Monedha
  ALL, EUR, USD

  Periudhë falje

  Deri në 6 Muaj për investime në mallra të importuara.(Gjatë periudhës së faljes, interesi do të paguhet çdo muaj).

  Printo