KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 26.02.2021

CHF BLIHET 108.50 SHITET 116.50

EUR BLIHET 120.70 SHITET 126.70

GBP BLIHET 137.90 SHITET 145.90

USD BLIHET 98.75 SHITET 104.75

Standardi i Përbashkët i Raportimit (CRS)

15/06/2020
Çfarë është “CRS”?
Standardi i Përbashkët i Raportimit “CRS” është një kërkesë e re e mbledhjes së informacionit dhe raportimit për institucionet financiare në vendet pjesëmarrëse / juridiksionet, për të ndihmuar në luftën kundër evazionit tatimor dhe për të mbrojtur integritetin e sistemeve tatimore.
15/06/2020
Për kë aplikohet “CRS”?
“CRS” kërkon që institucionet financiare të identifikojnë rezidencen tatimore për të gjithë klientët dhe në shumicën e rasteve të raportojnë informacione për klientët që janë rezidentë tatimore jashtë vendit / juridiksionit ku ata mbajnë llogaritë e tyre.
15/06/2020
Pse po pyetem për juridiksionin tim të rezidencës tatimore?
Sipas “CRS”, autoritetet tatimore kërkojnë nga institucionet financiare të tilla si Alpha Bank Albania të mbledhin dhe raportojnë informacione të caktuara në lidhje me statuset tatimore të klientëve të tyre. Nëse hapni një llogari të re bankare, investoni në produkte të reja financiare ose ndryshoni rrethanat tuaja në një farë mënyre, ne do t'ju kërkojmë të vërtetoni një numër detajesh për veten tuaj. Ky proces quhet "vetë-çertifikim" dhe na kërkohet të mbledhim këto informacione nën “CRS”.

15/06/2020
Cfarë është vetë-certifikimi “CRS”?
Vetë-çertifikimi është procesi përmes të cilit një Institucion Financiar u kërkon mbajtësve të Llogarive të tyre të vërtetojnë një numër detajesh rreth vetes në mënyrë që të përcaktojnë vendin / vendet në të cilat ata janë rezidentë tatimor. Neve si Alpha Bank Albania na kërkohet të mbledhim këtë informacion nga ju.
15/06/2020
A ndikon "CRS" tek unë?
"CRS" prek të gjithë personat fizikë dhe subjektet (d.m.th. personat juridikë ose marrëveshjet ligjore) që mbajnë një llogari.
Nëse keni hapur një llogari ose keni marrë një produkt bankar pas datës 01.01.2019, mund të konfirmoni vendbanimin tuaj tatimor përmes procesit të vetë-certifikimit. Nëse keni hapur një llogari ose keni marrë një produkt bankar deri dhe përfshirë 31.12.2018, sipas rregullave të kujdesit të duhur, Alpha Bank Albania duhet të identifikojë dhe përcaktojë detajet e vendbanimit tuaj tatimor dhe të lokalizojë llogaritë tuaja të raportueshme.

15/06/2020
Cfarë informacioni kërkohet të sigurojmë dhe verifikojmë?
Në përputhje me kërkesat e “CRS”, ne do t'ju kërkojmë:

• Emër
• Adresë
• Vendi i lindjes * (për persona individualë dhe kontrollues)
• Data e lindjes * (për persona individualë dhe kontrollues)
• Vendi (et) dhe juridiksioni (et) e vendbanimit tatimor
• Numri i identifikimit i tatimpaguesit *
• Vendi i regjistrimit / përfshirjes (për subjektet)
• Lloji i entitetit (për entitetet)
• Lloji i personit kontrollues për lloje të caktuara të entitetit (për personat kontrollues)

* kjo nuk vlen në të gjitha vendet / juridiksionet pjesëmarrëse dhe i nënshtrohet kërkesave të ligjit vendor.

15/06/2020
A po e bëjnë të gjitha bankat mbledhjen e ketij informacioni?
Të gjitha institucionet financiare - që përfshijnë bankat, siguruesit dhe bizneset e administrimit të pasurive - në vendet pjesëmarrëse / juridiksionet kërkohet të jenë në përputhje me “CRS”.
15/06/2020
Si përcaktohet vendbanimi im tatimor?
Kjo do të varet nga vendi ku jetoni dhe rrethanat tuaja. Ju lutemi kontaktoni një këshilltar profesional të fushës së tatim - taksave ose konsultohuni me faqen e internetit të OECD për më shumë informacion se si të përcaktoni vendbanimin tuaj tatimor, pasi Alpha Bank Albania nuk mund të japë këshilla tatimore.
15/06/2020
Unë jetoj në të njëjtin vend / juridiksion ku unë paguaj taksën, kështu që pse duhet të ju jap këto detaje?
Sipas “CRS”, nga ne kërkohet ligjërisht të krijojmë statusin e qëndrimit tatimor për të gjithë klientët tanë, edhe nëse jeni rezident tatimor në të njëjtin vend / juridiksion si aty ku mbani llogarinë tuaj. Sidoqoftë, zakonisht detajet tuaja nuk do të raportohen pranë autoriteteve tatimore për qëllime “CRS”.
15/06/2020
Sa shpesh do të më duhet të jap këto informacione?
Pasi të kemi një vetë-certifikim të vlefshëm në formular, do t'ju kërkohet të plotësoni një tjetër kur të azhornoni informacione të caktuara në llogarinë tuaj ose kur ne besojmë se statusi juaj i raportueshëm mund të ketë ndryshuar.
15/06/2020
A do ta respektojë Alpha Bank Albania privatësinë e të dhënave të mia personale?
Alpha Bank Albania do të respektojë privatësinë e të dhënave tuaja. Ne do t'ua zbulojmë informacionin tuaj autoriteteve përkatëse tatimore nëse kërkohet me ligj që ta bëjmë atë.
15/06/2020
A është informacioni im i sigurt?
Informacioni i klientit mbrohet nga nga Alpha Bank Albania në pëputhje me kuadrin ligjor dhe parimet e fshehtësisë dhe sigurisë, të cilit i nënshtrohen të gjithë anëtarët e Grupit Alpha Bank, stafi i tyre dhe palët e treta.
15/06/2020
Ju kam dhënë detajet e mia. Pse po më kërkoni dokumente mbështetëse?
Neve na kërkohet me ligj që të verifikojmë detajet që keni dhënë si pjesë të vetë-çertifikimit tuaj. Ne mund t'ju kërkojmë një kopje të pasaportës suaj për të verifikuar identitetin tuaj ose për ndonjë dëshmi tjetër të vendbanimit tuaj tatimor të deklaruar në vetë-çertifikimin tuaj.
15/06/2020
Cili është një person kontrollues për “CRS”?
Personat Kontrollues (perfituesi perfundimtar) janë personat fizikë që ushtrojnë kontroll mbi NFE Passive. Kjo përfshin personin fizik në emër të të cilit po kryhet një transaksion dhe ata persona që ushtrojnë kontroll përfundimtar efektiv me mjete indirekte.
15/06/2020
Cila është një llogari e raportueshme sipas “CRS”?
Një llogari do ta konsiderojmë si llogari të raportueshme kur ajo shfaqet si "një llogari e mbajtur nga një ose më shumë Persona të Raportueshëm ose nga një NFE pasive me një ose më shumë Persona Kontrollues që është një Person i Raportueshëm".
15/06/2020
Cfarë është një person i raportueshëm për “CRS”?
Një 'Person i Raportueshëm është çdo entitet ose individ që është rezident i një shteti nënshkrues të “CRS”. “CRS” nuk ofron ndonjë udhëzim në lidhje me përcaktimin e vlerës së interesit të një përfituesi, koloneli ose personi që ushtron kontrollin përfundimtar efektiv.
15/06/2020
A skadojnë format e “CRS”?
Një formë Vetë-çertifikim i “CRS” mbetet i vlefshëm dhe nuk skadon, përveç nëse ndodh një ndryshim i rrethanave që i bën informacionet ose deklaratat e bëra në vetë-çertifikim jo të besueshme, të pasakta ose jo të plota.
15/06/2020
Cilat vende / juridiksione po marrin pjesë në “CRS”?
Për një listë të vendeve / juridiksioneve që marrin pjesë në “CRS”, së bashku me datat kur ata do të fillojnë me shkëmbimin e informacionit, ju lutemi shikoni portalin “CRS” OECD