KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 20.04.2018

CHF BLIHET 104.96 SHITET 110.96

EUR BLIHET 127.49 SHITET 131.09

GBP BLIHET 144.76 SHITET 150.76

USD BLIHET 103.32 SHITET 106.92

Depozita me Afat me të Ardhura Mujore


Depozita me afat me të ardhura mujore është një depozitë me afat me normë interesi fikse ku interesat e depozitës depozitohen çdo muaj në llogarinë rrjedhëse të klientit.
- Avantazhet kryesore të produktit:
        o Interesat perfitohet çdo muaj ne llogari
        o Klienti mund të tërheqe fondet perpara afatit të maturimit duke perfituar interesat e depozituara ne llogarine burimore
        o Norma interesi të favorshme
- Monedha: LEK, EUR
- Kohëzgjatja: 12 Muaj
- Shuma minimale për hapjen e depozitës: 3,000 EUR ose 300,000 LEK.
- Interesi i aplikueshem sipas buletinit në fuqi të shpallura në ambjentet e bankës, të cilin mund ta gjeni KËTU 
- Nuk ka komisione për hapjen dhe administrimin e depozitës
- Normë interesi fikse pergjatë gjithë kohëzgjatjes së depozitës.
- Jo rinovim automatik i depozitës.
- Mbyllja e parakohshme e depozitës lejohet vetëm pas muajit të tretë nga data e hapjes.
- Në rast se depozita mbyllet përpara afatit të maturimit, klienti do të perfitojë interesat mujore të depozituar në  llogarinë rrjedhëse të depozitës me afat.
- Dokumentacioni i kërkuar: 
       o Shtetas shqiptar - Kartë identiteti ose Pasaportë
       o Shtetas të huaj - Pasaportë


Të gjitha depozitat në Alpha Bank janë të siguruara sipas dispozitave të ligjit Nr. 53/14, datë 22/05/2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar. Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) siguron dhe kompenson në përgjithësi të gjithë depozituesit individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare deri në masën 2.500.000 lekë.


Për më shumë informacion ju lutem klikoni në faqen zyrtare të ASD: http://www.asd.gov.al