KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 21.06.2018

CHF BLIHET 106.35 SHITET 112.35

EUR BLIHET 124.30 SHITET 127.90

GBP BLIHET 140.40 SHITET 146.40

USD BLIHET 107.30 SHITET 110.90

Depozita me Afat me të Ardhura Mujore


Depozita me afat me të ardhura mujore është një depozitë me afat me normë interesi fikse ku interesat e depozitës depozitohen çdo muaj në llogarinë rrjedhëse të klientit.
- Avantazhet kryesore të produktit:
        o Interesat perfitohet çdo muaj ne llogari
        o Klienti mund të tërheqe fondet perpara afatit të maturimit duke perfituar interesat e depozituara ne llogarine burimore
        o Norma interesi të favorshme
- Monedha: LEK, EUR
- Kohëzgjatja: 12 Muaj
- Shuma minimale për hapjen e depozitës: 3,000 EUR ose 300,000 LEK.
- Interesi i aplikueshem sipas buletinit në fuqi të shpallura në ambjentet e bankës, të cilin mund ta gjeni KËTU 
- Nuk ka komisione për hapjen dhe administrimin e depozitës
- Normë interesi fikse pergjatë gjithë kohëzgjatjes së depozitës.
- Jo rinovim automatik i depozitës.
- Mbyllja e parakohshme e depozitës lejohet vetëm pas muajit të tretë nga data e hapjes.
- Në rast se depozita mbyllet përpara afatit të maturimit, klienti do të perfitojë interesat mujore të depozituar në  llogarinë rrjedhëse të depozitës me afat.
- Dokumentacioni i kërkuar: 
       o Shtetas shqiptar - Kartë identiteti ose Pasaportë
       o Shtetas të huaj - Pasaportë


Të gjitha depozitat në Alpha Bank janë të siguruara sipas dispozitave të ligjit Nr. 53/14, datë 22/05/2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar. Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) siguron dhe kompenson në përgjithësi të gjithë depozituesit individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare deri në masën 2.500.000 lekë.


Për më shumë informacion ju lutem klikoni në faqen zyrtare të ASD: http://www.asd.gov.al