KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 22.04.2021

CHF BLIHET 107.61 SHITET 115.61

EUR BLIHET 120.10 SHITET 126.10

GBP BLIHET 138.11 SHITET 146.11

USD BLIHET 99.27 SHITET 105.27

Alpha Smart


MAKSIMIZONI ME ZGJUARSI PERFITIMET TUAJA!


Zgjuarsi është të keni një llogari kursimi me shumë avantazhe, e cila shton në maksimum përfitimet tuaja. Alpha SMART është një llogari e zgjuar e cila kombinon normë interesi të lartë dhe mundësi për t’i përdorur paratë tuaja në çdo moment.

Hapni tani një llogari kursimi Alpha SMART dhe maksimizoni me zgjuarsi përfitimet tuaja. 

KARAKERISTIKAT E LLOGARISË

Ky produkt ofron interes më të lartë se llogaria rrjedhëse dhe fleksibilitet më të lartë se depozita me afat. Sa më e lartë shuma që mbani gjendje në llogari aq më i lartë shuma e interesit që do të përfitoni.


- Shuma dhe balanca minimale për hapjen e llogarisë: Nuk ka shumë dhe balancë minimale
- Monedha: LEK, EUR, USD, GBP, CHF
- Interesi: kreditohet çdo muaj në llogari e kursimit, mbi bazë mujore sipas balancës ditore gjatë
   muajit. 
- Komisioni mirëmbajtjes:
150 Lekë, 2.5 EUR, 1.5 USD/GBP/CHF në bazë mujore dhe debitohet automatikisht në fund të çdo muaji.
- Komision mbyllje llogarie: 500 LEK, 4 EUR/USD/GBP/CHF
- Kartë Debiti: nuk përdoret për transaksione të tjera, përveç depozitimeve dhe tërheqjeve në sportelet e
  Bankës:
- Transferim të fondeve në mënyrë periodike edhe automatikisht nëpërmjet shërbimit të Urdhër
   Pagesave Periodike
- Shërbimi Alpha e-Banking pa komision i cili mundëson:

         o Përmbledhjen të të gjitha llogarive të klientit;
         o Nxjerrje llogarie për kontroll të veprimeve;
         o Informacion për llogarinë (gjëndja, shuma e bllokuar dhe shuma e disponueshme);
         o Informacion mbi Depozitat me afat të klientit (shuma, monedha, data e maturimit);
         o Informacion për Kreditë e klientit (shuma e kredisë, monedha, data e maturimit, interesi);

Të gjitha depozitat në Alpha Bank janë të siguruara sipas dispozitave të ligjit Nr. 53/14, datë 22/05/2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar. Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) siguron dhe kompenson në përgjithësi të gjithë depozituesit individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare deri në masën 2.500.000 lekë.


Për më shumë informacion ju lutem klikoni në faqen zyrtare të ASD: http://www.asd.gov.al  

Ju lutemi shkarkoni KËTU buletinin e normave të interesit