KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 17.10.2017

CHF BLIHET 113.24 SHITET 119.24

EUR BLIHET 131.76 SHITET 135.36

GBP BLIHET 147.48 SHITET 153.48

USD BLIHET 111.73 SHITET 115.33

Llogari Rrjedhëse

Lehtësirat kryesore të llogarive rrjedhëse janë:
- Mundësi tërheqje të fondeve kesh nëpërmjet kartë së debitit VISA Enter, në çdo kohë brenda 24

  orëve, në 7 ditë të javës
- Mundësi përdorimi të shërbimit Web Banking, pa komision
- Mundësi pagimi të faturave utilitare nëpërmjet shërbimit Debitim Direkt
- Mundësi transferimi të një shume fikse nga llogaria rrjedhëse, në mënyrë periodike dhe automatike,

  nëpërmjet shërbimit Urdhër Pagesa Periodike