KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 21.10.2020

CHF BLIHET 111.66 SHITET 119.66

EUR BLIHET 120.92 SHITET 126.92

GBP BLIHET 132.53 SHITET 140.53

USD BLIHET 101.63 SHITET 107.63

Alpha Burimore


“Alpha Llogari Burimore” është një llogari kursimi me karakteristikat e llogarisë rrjedhëse për të gjithë klientët individë që janë të interesuar të kryejnë të gjitha llojet e transaksioneve bankare, transferta, depozitime dhe tërheqje kesh dhe të kenë mundësinë ta përdorin llogarinë rrjedhëse si llogari burimore për produktet e tjera Bankare.

KARAKERISTIKAT E LLOGARISË

Llogaria “Alpha Llogari Burimore”
përdoret për të kryer veprime bankare dhe përdoret si llogari burimore për produkte të përzgjedhura nga klienti si kartë debitit, kartë krediti, depozitë me afat, kredi për shtëpi dhe kredi konsumatore, etj.
- Shuma dhe balanca minimale për hapjen e llogarisë: Nuk ka shumë dhe balancë minimale
- Monedha: LEK, EUR, USD, GBP, CHF
- Komisioni mirëmbajtjes: 150 Lekë në bazë mujore (1.5 EUR/USD/GBP/CHF) dhe debitohet në fund të çdo

  muaji
- Komision mbyllje llogarie: Nuk ka komision për mbyllje llogarie
- Kartë Debiti: pa komision për tërheqjet CASH në rrjetin e Bankomateve të Alpha Bank Albania:
          o VISA enter, pa komision mirëmbajtje dhe lëshimi;
          o Enter American Express, sipas kushteve të shpallura në ambjentet e Bankës;
- Debitim Direkt të llogarisë për pagimin e faturave utilitare sipas kushteve të shpallura në ambjentet

  e Bankës:
- Transferim të fondeve në mënyrë periodik edhe automatikisht nëpërmjet shërbimit të Urdhër

  Pagesave Periodike
- Shërbimi Web Banking pa komision i cili mundëson:
          o Përmbledhjen të të gjitha llogarive të klientit;
          o Nxjerrje llogarie për kontroll të veprimeve;
          o Transferta (pagesa) brenda sistemit të Alpha Bank Albania, për të gjitha monedhat.
          o Transferta (pagesa) në bankat që operojnë në Shqipëri, për të gjitha monedhat (komisionet e

             aplikueshme jane sipas kushteve të shpallura në ambjentet e Bankës);
          o Informacion për llogarinë (gjëndja, shuma e bllokuar dhe shuma e disponueshme);
          o Transferta (pagesa) për shoqëritë tregtare që ofrojnë shërbime utilitare (Telekom Albania,

            Vodafone);
          o Informacion mbi Depozitat me afat të klientit (shuma, monedha, data e maturimit);
          o Informacion për Kreditë e klientit (shuma e kredisë, monedha, data e maturimit, interesi);

Të gjitha depozitat në Alpha Bank janë të siguruara sipas dispozitave të ligjit Nr. 53/14, datë 22/05/2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar. Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) siguron dhe kompenson në përgjithësi të gjithë depozituesit individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare deri në masën 2.500.000 lekë.


Për më shumë informacion ju lutem klikoni në faqen zyrtare të ASD: http://www.asd.gov.al  

Ju lutemi shkarkoni KËTU buletinin e normave të interesit