KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 01.12.2020

CHF BLIHET 110.26 SHITET 118.26

EUR BLIHET 120.81 SHITET 126.81

GBP BLIHET 134.12 SHITET 142.12

USD BLIHET 100.51 SHITET 106.51

Alpha Student

Llogaria “Alpha Studentore” është një llogari lidhëse për studentët, e cila ofron normë interesi konkuruese, e llogaritur mbi bazën e balancës ditore dhe depozitohet çdo muaj.
           o Njoftim mujor në lidhje me detajet e llogarisë.
           o E vlefshme për të gjithë studentët dhe mbajtësit e kredisë studentore. 
           o Llogaria ka afat 6-vjeçar (njësoj si kredia studentore) ose sa kohëzgjatja e viteve të studimeve (Vërtetim  
              Universiteti).
- Nuk ka shumë minimale dhe balancë minimale për hapjen e llogarisë
- Monedha: LEK, EUR, USD
- Komisioni mirëmbajtjes: 150 Lekë në bazë mujore (1.5 EUR/USD) dhe që debitohet automatikisht në fund të çdo muaji
- Komision mbyllje llogarie: Nuk ka komision mbyllje
- Kartë Debiti: pa komision për tërheqjet CASH në rrjetin e Bankomateve të Alpha Bank Albania:
            o VISA enter, pa komision mirëmbajtje dhe lëshimi;
            o Enter American Express, sipas kushteve të shpallura në ambjentet e Bankës;
            o Ofrohet vetëm në monedhën Lek.
- Urdhër pagesa fikse pa komision.
- Shërbimi Web Banking pa komision i cili mundëson:
            o Përmbledhje të të gjitha llogarive të klientit;
            o Nxjerrje llogarie për kontroll të veprimeve;
            o Informacion për llogarinë (gjëndja, shuma e bllokuar dhe shuma e disponueshme);
            o Informacion mbi Depozitat me afat të klientit (shuma, monedha, data e maturimit);
            o Informacion për Kreditë e klientit (shuma e kredisë, monedha, data e maturimit, interesi);
- Dokumentacioni i kërkuar:
            o Shtetas shqiptar - Kartë identiteti ose Pasaportë  
            o Shtetas te huaj - Pasaportë

Të gjitha depozitat në Alpha Bank janë të siguruara sipas dispozitave të ligjit Nr. 53/14, datë 22/05/2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar. Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) siguron dhe kompenson në përgjithësi të gjithë depozituesit individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare deri në masën 2.500.000 lekë.


Për më shumë informacion ju lutem klikoni në faqen zyrtare të ASD: http://www.asd.gov.al  

Ju lutemi shkarkoni KËTU buletinin e normave të interesit