KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 22.04.2021

CHF BLIHET 107.61 SHITET 115.61

EUR BLIHET 120.10 SHITET 126.10

GBP BLIHET 138.11 SHITET 146.11

USD BLIHET 99.27 SHITET 105.27

Alpha Bank American Express Gold
 • Me kusht që udhëtimi apo shpenzimet e kryera gjatë udhëtimit të jenë paguar tërësisht ose pjesërisht me kartën American Express Gold të zotëruar nga i Siguruari, SIGAL ofron mbulimet si me poshte:

  Aksident në udhëtim deri në € 40.000
  Udhëtim/fluturim i vonuar – deri në € 125
  Bagazhe të vonuara /humbura deri në € 375


  Bagazhe të vonuara

  Siguruesi do të rimbursojë mbajtësin e kartës deri në shumën maksimale të përfitimit në rast vonese apo humbje të bagazheve. Pagesa e Siguruesit kufizohet në shpenzimet e kryera për blerjen emergjente të sendeve të domosdoshme që i nevojiten mbajtësit të kartës ndërsa është në udhëtim jashtë territorit të Shqipërisë. Në rast të vonesës apo humbjes së bagazheve, shoqëria transportuese duhet të konfirmojë vonesën apo humbjen ndërsa i siguruari duhet të vendosë në dispozicion të Siguruesit dokumentin që vërteton deklarimin e vonesës/humbjes pranë zyrës së reklamimit të bagazheve si edhe dokumentin me orën përkatëse të dorëzimit të bagazhit të vonuar.

  Siguruesi do të paguajë për shpenzimet e të Siguruarit deri në €375 nëse vonesa është më shumë se 48 orë apo bagazhi humbet dhe deri në €125 nëse vonesa është 6 - 48 orë

  Udhëtim / Fluturim i vonuar
  Nëse nisja e një transporti të planifikuar në të cilin është prenotuar udhëtimi vonohet për të paktën 6 orë për shkak të shkaqeve të paparashikueshme jashtë kontrollit të të Siguruarit, Siguruesi do të rimbursojë shpenzimet e të Siguruarit për ushqim dhe akomodim deri në €125. Vonesa duhet të konfirmohet nga shoqëria e transportit. Siguruesi do të paguajë për shpenzimet e të Siguruarit:

  • Deri në €50 nëse vonesa është 6-14 orë
  • Deri në €75 nëse vonesa është 14-24 orë
  • Deri në €125 nëse vonesa është mbi 24 orë  Për më tepër ju përfitoni:

  Akomodim në VIP Lounge në Aeroportin Ndërkombëtar “NënëTereza” ku përfshihen:
  • Shërbim çaji, kafeje, pijesh alkoolike dhe analkoolike dhe gjithashtu një gamë produktesh pastiçerie
  • Mundësinë e informimit me lajmet më të fundit nëpërmjet gazetave dhe revistave elektronike
  • Televizor
  • Internet Wireless falas
  • Një pikë informacioni e dedikuar
  • Monitorim i fluturimeve

  Printo
 • Norma e interesit është fiks dhe shprehet në bazë vjetore:
  • Blerjet 16% ( aplikohet nga data e faturimit)
  • Cash: 19% (aplikohet nga data e tërheqjes)
  Detyrime të papaguara në afat: +10% (aplikohet mbi normën normale të interesit)
  Printo

 • Komisioni vjetor
  Karta kryesore: 5,500 Lek
  Karta shtesë: 3,500 LeK

  Komisionet për terheqje Cash-i
  • Në rrjetin e ATM-ve të Alpha Bank Albania: 1% për transaksion me minimum 200 Lek
  • Në ATM-të e tjera brenda Shqipërisë: 2.5% për transaksion me minimum 400 Lek
  • Në ATM-të jashtë Shqipërisë: 2.5% për transaksion me minimum 400 Lek
  Printo
 • • Forma e aplikimit
  • Letërnjoftim, pashaportë, certificatë lindjeje për kartëmbajtësin e kartës kryesore ose të kartës shtesë
  • Faturë utilitare për të verifikuar adresën
  • Në rastin kur klienti nuk ka llogari page në ABA kërkohet vërtetim për tre pagat e fundit dhe vitet e punësimit në kompaninë që punon aktualisht.
  • Minimumi i të ardhurave mujore: 25,000 ALL
  Printo
 • Periudha kohore e faturimit
  Data 26 e çdo muaji për detyrimet e muajit paraardhës

  Kufiri për terheqje Cash
  Çdo 24 orë kufiri maksimal i tërheqjes eshte 25% e limitit të kartës, ndërsa kufiri maksimal mujor eshte 50% e limitit të kartës

  Pagesa
  Minimumi i pagesës: komisionet + interesat në total +5% mbi detyrimin e mbetur.

  Printo