KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 11.12.2017

CHF BLIHET 111.11 SHITET 117.11

EUR BLIHET 131.58 SHITET 135.18

GBP BLIHET 148.30 SHITET 154.30

USD BLIHET 111.31 SHITET 114.91

Alpha Fiks Kredi për Shtëpi

Alpha Fiks Kredi për Shtëpi ofron normë fikse interesi për një periudhë të caktuar dhe normë interesi të ndryshueshme për pjesën e mbetur të kohëzgjatjes së kredisë dhe shërben për blerjen, ndërtimin, apo rikonstruksionin e një pasurie të paluajtshme si shtëpi, apartament ose blerje tokë truall (jo tokë bujqësore), e cila do të përdoret për qëllime banimi.


 • • Shuma minimale 5,000 Eur ose ekuivalentin
  • Shuma maksimale 500,000 ose ekuivalentin
  • Kohëzgjatja minimale 5 vite
  • Kohëzgjatja maksimale 30 vite

  Printo
 • Komision Disbursimi
  • 300 euro / ekuivalentin për klientët e zakonshëm
  • 210 euro / ekuivalentin për klientet pagamarrës pranë Bankës Alpha
  Nuk aplikohet komision disbursimi mbi principalin e aprovuar për rastet e transferimit të balancës nga banka të tjera

  Komision për shlyerje të parakohëshme
  • 2% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë ështe mbi 1 vit
  • 1% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë ështe me pak se 1 vit
  Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet në baze të një kontrate sigurimi e cila ka si qellim shlyerjen e kredisë
  Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet nga fondet e klientit apo kur kredia
    është me vonesë dhe shlyerja kërkohet nga Banka

  Printo
 • Normë interesi për periudhën fikse
  1 vit fikse   2.5% për monedhën euro dhe 3.5% për monedhën lek
  3 vite fikse 3.5% për monedhën euro dhe 4.5% për monedhën lek
  5 vite fikse 5% për monedhën euro dhe 5.5% për monedhën lek  Norma e interesit pas periudhës fikse
  EUR: 12M Euribor + 5%
  LEK: 12M BTH + 2.5%

  Monedha 

  Periudha fikse 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   EUR

  1 vit

  2.5%

  3.12%

  99.23 EUR

   EUR

  3 vite

  3.5%

  4.17%

  112.94 EUR

   EUR

  5 vite

  5%

  5.75%

  135.27 EUR

   LEK

  1 vit

  3.5%

  4.23%

  13,471 LEK

   LEK

  3 vite

  4.5%

  5.28%

  17,200 LEK

   LEK

  5 vite

  5.5%

  6.33%

  17,033 LEK


  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 30 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjetë muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë

  Printo
 • • Pasuri e paluajtshme Rezidencë Banimi (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 143% e shumës së kredisë
  • Dyqane / zyra në pronesi të individëve (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 167 % e shumës së kredisë
  • Toke truall (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 200% e shumës së kredisë
  Printo