KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 22.04.2021

CHF BLIHET 107.61 SHITET 115.61

EUR BLIHET 120.10 SHITET 126.10

GBP BLIHET 138.11 SHITET 146.11

USD BLIHET 99.27 SHITET 105.27

Alpha Fiks Kredi për Shtëpi

Alpha Fiks Kredi për Shtëpi ofron normë fikse interesi për një periudhë të caktuar dhe normë interesi të ndryshueshme për pjesën e mbetur të kohëzgjatjes së kredisë dhe shërben për blerjen, ndërtimin, apo rikonstruksionin e një pasurie të paluajtshme si shtëpi, apartament ose blerje tokë truall (jo tokë bujqësore), e cila do të përdoret për qëllime banimi.


 • • Shuma minimale 5,000 Eur ose ekuivalentin
  • Shuma maksimale 500,000 ose ekuivalentin
  • Kohëzgjatja minimale 5 vite
  • Kohëzgjatja maksimale 30 vite

  Printo
 • Komision Disbursimi
  • 1.25% (minimum 400 euro / ekuivalentin) për klientët standard
  • 0.88% (minimum 280 euro / ekuivalentin) për klientët pagamarrës pranë Alpha Bank
  • Nuk aplikohet komision disbursimi për transferimet e balancave nga Bankat e tjera

  Komision për shlyerje të parakohëshme 
  • 2% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë ështe mbi 1 vit
  • 1% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë ështe me pak se 1 vit
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 0.5% e shumës së kredisë të paguar vetëm gjatë periudhës me Normë Interesi
     të Ndryshueshem nëse kredia shlyhet nga fondet e klientit
  • Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontratë sigurimi e cila ka si qëllim shlyerjen e kredisë
  • Nuk aplikohet penalitet nëse kredia është me vonesë dhe shlyerja kërkohet nga Banka

  Printo
 • Normë interesi për periudhën fikse
  1 vit fikse   1.8% për monedhën euro dhe 3.5% për monedhën lek
  2 vite fikse 2.3% për monedhën euro 
  3 vite fikse 2.9% për monedhën euro dhe 4.5% për monedhën lek  Norma e interesit pas periudhës fikse
  EUR: 12M Euribor + 4%
  LEK: 12M BTH + 2.5%

   

  Monedha 

  Periudha fikse 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   EUR

  1 vit

  1.8%

  2.4%

  90.23 EUR

   EUR

  2 vite

  2.3%

  2.93%

  96.61 EUR

   EUR

  3 vite

  2.9%

  3.55%

  104.6 EUR

   LEK

  1 vit

  3.5%

  4.24%

  13,471 LEK

   LEK

  3 vite

  4.5%

  5.28%

  15,200 LEK

   

  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 30 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjetë muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë

   

   

   

   

  Printo
 • • Pasuri e paluajtshme Rezidencë Banimi (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 133% e shumës së kredisë
  • Dyqane / zyra në pronesi të individëve (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 143 % e shumës së kredisë
  • Toke truall (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 200% e shumës së kredisë
  Printo