KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 16.07.2019

CHF BLIHET 107.12 SHITET 113.12

EUR BLIHET 120.14 SHITET 123.74

GBP BLIHET 131.99 SHITET 137.99

USD BLIHET 106.59 SHITET 110.19

Alpha Fiks Kredi për Shtëpi

Alpha Fiks Kredi për Shtëpi ofron normë fikse interesi për një periudhë të caktuar dhe normë interesi të ndryshueshme për pjesën e mbetur të kohëzgjatjes së kredisë dhe shërben për blerjen, ndërtimin, apo rikonstruksionin e një pasurie të paluajtshme si shtëpi, apartament ose blerje tokë truall (jo tokë bujqësore), e cila do të përdoret për qëllime banimi.


 • • Shuma minimale 5,000 Eur ose ekuivalentin
  • Shuma maksimale 500,000 ose ekuivalentin
  • Kohëzgjatja minimale 5 vite
  • Kohëzgjatja maksimale 30 vite

  Printo
 •  

  Komision Disbursimi
  • 1%    ( minimum 300 euro / ekuivalentin për klientët standard)
  • 0.7% ( minimum 210 euro / ekuivalentin për klientët pagamarrës pranë Alpha Bank)
  Nuk aplikohet komision disbursimi mbi principalin e aprovuar për rastet e transferimit të balancës nga banka të tjera

  Komision për shlyerje të parakohëshme
  • 2% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë ështe mbi 1 vit
  • 1% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë ështe me pak se 1 vit
  Nuk aplikohet penalitet gjatë periudhës me normë interesi të ndryshueshëm nëse shlyerja realizohet në baze të një kontrate sigurimi e cila ka si qëllim  
    shlyerjen e kredisë

  Nuk aplikohet penalitet gjatë periudhës me normë interesi të ndryshueshëm nëse shlyerja realizohet nga fondet e klientit apo kur kredia
    është me vonesë dhe shlyerja kërkohet nga Banka


   

  Printo
 • Normë interesi për periudhën fikse
  1 vit fikse   1.8% për monedhën euro dhe 3.5% për monedhën lek
  2 vite fikse 2.3% për monedhën euro 
  3 vite fikse 2.9% për monedhën euro dhe 4.5% për monedhën lek  Norma e interesit pas periudhës fikse
  EUR: 12M Euribor + 4%
  LEK: 12M BTH + 2.5%

   

  Monedha 

  Periudha fikse 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   EUR

  1 vit

  1.8%

  2.4%

  90.23 EUR

   EUR

  2 vite

  2.3%

  2.93%

  96.61 EUR

   EUR

  3 vite

  2.9%

  3.55%

  104.6 EUR

   LEK

  1 vit

  3.5%

  4.24%

  13,471 LEK

   LEK

  3 vite

  4.5%

  5.28%

  15,200 LEK

   

  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 30 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjetë muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë

   

   

   

   

  Printo
 • • Pasuri e paluajtshme Rezidencë Banimi (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 133% e shumës së kredisë
  • Dyqane / zyra në pronesi të individëve (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 143 % e shumës së kredisë
  • Toke truall (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 200% e shumës së kredisë
  Printo