KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 17.10.2017

CHF BLIHET 113.10 SHITET 119.10

EUR BLIHET 131.80 SHITET 135.40

GBP BLIHET 147.55 SHITET 153.55

USD BLIHET 111.75 SHITET 115.35

Alpha Kredi për Shtëpi e siguruar me depozitë

Kredia për shtëpi e siguruar me Depozitë është një mundësi për të realizuar planet tuaja për shtëpinë që keni dëshiruar gjithmonë duke përfituar të ardhurat nga interesat e depozitës. Ky produkt është për të gjithë ju që keni ose do të hapni një depozitë pranë Alpha Bank Albania

 • EUR: Euribor 12M + 4.1%
  LEK: BTH 12M + 1.5%


  Printo
 • Komision Disbursimi

  • 0.5% komision disbursimi për principalin e aprovuar
  • 0.0% komision disbursimi për principalin e aprovuar për klientet Alpha Paga në rastet e transferimit të balancës nga Bankat e tjera.


  Komision për shlyerje të parakohëshme

  • Penalitet për shlyerje të parakohëshme 2% e shumës së kredisë së paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit.
  • Penalitet për shlyerje të parakohëshme 1% e shumës së kredisë së paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është më pak se 1 vit.
  Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontrate sigurimi.
  Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet nga fondet e klientit apo kur kredia është me vonesë
    dhe shlyerja kërkohet nga Banka


  Printo
 • Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   EUR

   4.10%

  4.26% 

   134.14 EUR

   LEK

   3.45%

  3.55%

   14,938 LEK  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro / ekuivalenti në Usd ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 25 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjete muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë

  Printo

 • • Depozitë bankare me mbulim 105% të shumës së kredisë, në rast se kolaterali është në të njëjtën monedhë me kredinë
  • Depozitë bankare me mbulim 110% të shumës së kredisë, në rast se kolaterali është në monedhë të huaj dhe
     kredia në monedhë lokale
  • Depozitë bankare me mbulim 120% të shumës së kredisë, në rast se kolaterali është në monedhë lokale dhe
     kredia është në monedhë të huaj
  Printo