KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 16.07.2019

CHF BLIHET 107.12 SHITET 113.12

EUR BLIHET 120.14 SHITET 123.74

GBP BLIHET 131.99 SHITET 137.99

USD BLIHET 106.59 SHITET 110.19

Alpha Kredi për Shtëpi e siguruar me depozitë

Kredia për shtëpi e siguruar me Depozitë është një mundësi për të realizuar planet tuaja për shtëpinë që keni dëshiruar gjithmonë duke përfituar të ardhurat nga interesat e depozitës. Ky produkt është për të gjithë ju që keni ose do të hapni një depozitë pranë Alpha Bank Albania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Klient Standard: 
  EUR: 12M Euribor + 2.10% 
  LEK: 12M AGTB + 1.65% 

  Klient Pagamarrës:
  EUR: 12M Euribor + 2.25% 
  LEK: 12M AGTB + 1.80%  Printo
 • Komision Disbursimi

  • 0.5% komision disbursimi për principalin e aprovuar
  • 0.35% komision disbursimi për klientët pagamarrës pranë Alpha Bank
  • 0.0% komision disbursimi për principalin e aprovuar për klientet Alpha Paga në rastet e transferimit të balancës nga Bankat e tjera.


  Komision për shlyerje të parakohëshme

  • Penalitet për shlyerje të parakohëshme 2% e shumës së kredisë së paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit.
  • Penalitet për shlyerje të parakohëshme 1% e shumës së kredisë së paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është më pak se 1 vit.
  Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontrate sigurimi.
  Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet nga fondet e klientit apo kur kredia është me vonesë
    dhe shlyerja kërkohet nga Banka


  Printo
 • Shembull kësti kredie për klientë pagamarrës

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   2.10%

  2.18% 

   107.54 EUR

  LEK

   2.97%

  3.00%

   14'179 LEK

   
  Shembull kësti kredie për klientë standard

 • Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   2.25%

  2.35% 

   109.42 EUR

  LEK

   3.12%

  3.17%

   14'414 LEK

    


 • Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro / ekuivalenti në Usd ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 25 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjete muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë

  Normat referencë janë për:
  EUR: Euribor 12 Mujor = 0% / LEK: Bono Thesari 12 Mujore = 1.32%

  Printo

 • • Depozitë bankare me mbulim 105% të shumës së kredisë, në rast se kolaterali është në të njëjtën monedhë me kredinë
  • Depozitë bankare me mbulim 110% të shumës së kredisë, në rast se kolaterali është në monedhë të huaj dhe
     kredia në monedhë lokale
  • Depozitë bankare me mbulim 120% të shumës së kredisë, në rast se kolaterali është në monedhë lokale dhe
     kredia është në monedhë të huaj
  Printo