KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 14.12.2018

CHF BLIHET 106.62 SHITET 112.62

EUR BLIHET 121.61 SHITET 125.21

GBP BLIHET 134.46 SHITET 140.46

USD BLIHET 107.39 SHITET 110.99

Kredi për Shtëpi Alpha Plan

Alpha Plan Kredi për Shtëpi ofron normë interesi të ndryshueshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë dhe shërben për blerjen, ndërtimin, apo rikonstruksionin e një pasurie si shtëpi, apartament ose blerje toke truall (jo tokë bujqësore), e cila do të përdoret për qëllime banimi.

 

 

 


 • • Shuma minimale 5,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
  • Shuma maksimale 500,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
  • Kohëzgjatja minimale 5 vite 
  • Kohëzgjatja maksimale 30 vite  Printo
 • Komision Disbursimi
  • 1.0% komision disbursimi (min 200 Eur / ekuivalent) për shumat deri në 150,000 Eur ose ekuivalentin
  • 0.75% komision disbursimi për shumat mbi 150,000 Eur ose ekuivalentin
  • 0.7% komision disbursimi për klientët pagamarrës pranë Alpha Bank
  0% komision disbursimi për transferimet e balancave nga Bankat e tjera

  Komision për shlyerje të parakohshme
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 2% e shumës së kredisë të paguar, nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 1% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është më pak se 1 vit
  Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontratë sigurimi e cila ka si qëllim shlyerjen e kredisë
  Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet nga fondet e klientit apo kur kredia është me vonesë dhe shlyerja kërkohet nga Banka
  Printo

 • Normat e interesit për klientë pagamarrës 
  • EUR: 12M Euribor + 4.1% 
  • LEK: 12M BTH + 2.35% 
  • USD: 12M Libor + 4.85%

  Normat e interesit për klientë standard 
  • EUR: 12M Euribor + 4.25% 
  • LEK: 12M BTH + 2.5% 
  • USD: 12M Libor + 5% 

  Shembull kësti kredie për klientë pagamarrës

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   4.10%

  4.85

   121. 63 EUR

  LEK

   5.24%

  6.03%

   16.547 LEK

  USD

   6.95%

  7.95%

   167.11 USD

     Shembull kësti kredie për klientë standard
   

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   4.25%

  5.04

   123.85 EUR

  LEK

   5.39%

  6.22%

   16,827 LEK

  USD

   7.10%

  8.15%

   169.67 USD

    
  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro, 25,000 USD ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 30 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjete muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë


  Normat referencë janë për:
  EUR: Euribor 12 Mujor = 0% / LEK: Bono Thesari 12 Mujore = 2.89% / USD: Libor 12 Mujor = 2.1%   

   

   

  Printo

 • • Pasuri e paluajtshme Rezidence Banimi (hipoteke e rangut te 1-rë) me mbulim 143% të shumës së kredisë
  • Dyqane / zyra në pronësi të individëve (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 167 % të shumës së kredisë
  • Tokë truall (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 200% të shumës së kredisë
  Printo