KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 16.07.2019

CHF BLIHET 107.12 SHITET 113.12

EUR BLIHET 120.14 SHITET 123.74

GBP BLIHET 131.99 SHITET 137.99

USD BLIHET 106.59 SHITET 110.19

Kredi Hipotekare Alpha Investim

Karakteristikat e Produktit

• Shuma minimale 5,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
• Shuma maksimale 500,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
• Kohëzgjatja maksimale 30 vite per blerje apartamenti 
• Kohëzgjatja maksimale 20 vite per blerje dyqane/zyra

Komisione
Komision Disbursimi
• 1.0% komision disbursimi (min 300 Eur / ekuivalent) për klientë standart 
• 0.7% komision disbursimi (min 210 Eur / ekuivalent) për klientët pagamarrës pranë Alpha Bank
• 0% komision disbursimi për transferimet e balancave nga Bankat e tjera 

Komision për shlyerje të parakohshme
• Penalitet për shlyerje të parakohshme 2% e shumës së kredisë të paguar,
  nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit 
• Penalitet për shlyerje të parakohshme 1% e shumës së kredisë të paguar
  nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është më pak se 1 vit 
• Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontratë sigurimi
  e cila ka si qëllim shlyerjen e kredisë
• Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet nga fondet e klientit apo
  kur kredia është me vonesë dhe shlyerja kërkohet nga Banka

Normat e Interesit
Normat e interesit për klientë pagamarrës 
• EUR: 12M Euribor + 3.85% 
• LEK: 12M BTH + 2.35% 

Normat e interesit për klientë standard 
• EUR: 12M Euribor + 4% 
• LEK: 12M BTH + 2.5% 

Shembull kësti kredie për klientë pagamarrës:

Monedha 

Norma e interesit 

Norma efektive e interesit 

Kësti mujor i përafërt 

EUR

 3.85%

4.00% 

150.23 EUR

LEK

 3.67%

3.78%

17.662 LEK Shembull kësti kredie për klientë standard: 

Monedha 

Norma e interesit 

Norma efektive e interesit 

Kësti mujor i përafërt 

EUR

 4.00%

4.23

152.23 EUR

LEK

 3.82%

3.99%

17,896 LEK


Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 20 vjet.
Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjete muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë


Normat referencë janë për:
EUR: Euribor 12 Mujor = 0% / LEK: Bono Thesari 12 Mujore = 1.32%

Llojet e Kolateralit
• Pasuri e paluajtshme Rezidence Banimi (hipoteke e rangut te 1-rë) me mbulim 143% të shumës së kredisë 
• Dyqane / zyra në pronësi të individëve (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 143 % të shumës së kredisë
• Tokë truall (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 200% të shumës së kredisë