KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 22.04.2021

CHF BLIHET 107.61 SHITET 115.61

EUR BLIHET 120.10 SHITET 126.10

GBP BLIHET 138.11 SHITET 146.11

USD BLIHET 99.27 SHITET 105.27

Kredi Hipotekare Alpha Investim
Alpha Kredi për Investim ofron normë interesi të ndryshueshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë dhe shërben për blerjen apo rikonstruksionin e një pasurie si dyqan ose zyrë. Gjithashtu ky produkt shërben për blerjen e një pasurie si shtëpi, apartament, i cili do të përdoret për qëllime dhënie me qira.


 • • Shuma minimale 5,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
  • Shuma maksimale 500,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
  • Kohëzgjatja maksimale 30 vite per blerje apartamenti 
  • Kohëzgjatja maksimale 20 vite per blerje dyqane/zyra

  Printo
 • Komision Disbursimi
  • 1.25% komision disbursimi (min 400 Eur / ekuivalent) për klientët standard
  • 0.88% komision disbursimi (min 280 Eur / ekuivalent) për klientët pagamarrës pranë Alpha Bank
  • Nuk aplikohet komision disbursimi për transferimet e balancave nga Bankat e tjera 

  Komision për shlyerje të parakohshme
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 2% e shumës së kredisë të paguar, nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit 
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 1% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është më pak se 1 vit 
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 0.5% e shumës së kredisë të paguar nëse kredia shlyhet nga fondet e klientit
  • Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontratë sigurimi e cila ka si qëllim shlyerjen e kredisë
  • Nuk aplikohet penalitet nëse kredia është me vonesë dhe shlyerja kërkohet nga Banka  Printo
 • Normat e interesit për klientë pagamarrës 
  • EUR: 12M Euribor + 3.85% 
  • LEK: 12M BTH + 2.35% 

  Normat e interesit për klientë standard 
  • EUR: 12M Euribor + 4% 
  • LEK: 12M BTH + 2.5% 

  Shembull kësti kredie për klientë pagamarrës:

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   3.85%

  4.00% 

  150.23 EUR

  LEK

   3.67%

  3.78%

  17.662 LEK
  Shembull kësti kredie për klientë standard:

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   4.00%

  4.23

  152.23 EUR

  LEK

   3.82%

  3.99%

  17,896 LEK


  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 20 vjet. 
  Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjete muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë


  Normat referencë janë për:
  EUR: Euribor 12 Mujor = 0% / LEK: Bono Thesari 12 Mujore = 1.32%
  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   4.00%

  4.23

  152.23 EUR

  LEK

   3.82%

  3.99%

  17,896 LEK

  Printo
 • • Pasuri e paluajtshme Rezidence Banimi (hipoteke e rangut te 1-rë) me mbulim 143% të shumës së kredisë 
  • Dyqane / zyra në pronësi të individëve (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 143 % të shumës së kredisë
  • Tokë truall (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 200% të shumës së kredisë
  Printo