Alpha Kredi për Studentë
Alpha Kredi për Studentë ju mundëson financimin e studimeve universitare dhe pasuniversitare. Kjo kredi është zgjidhja e duhur për të gjithë ju që dëshironi të studioni në universitetet më të mira në Shqipëri dhe jashtë saj.
 • Shuma minimale e kredisë:
  1,000 Euro

  Financim:
  Deri në 70%
  Deri në 10,000 Euro pa kolateral, por me garanci personale
  Deri në 15,000 Euro me kolateral

  Monedha:
  ALL ,EUR, USD

  Kohëzgjatja e kredisë:
  1 deri në 5 vite, pa kolateral
  Deri në 10 vjet, me kolateral.  Printo
 • Normat e interesit të ndryshueshëm*:
  ALL: 12M Bono Thesari* +6. 5%
  EUR: 12M Euribor* + 8.5%
  USD: 12M Libor* +8.5%

  *Normat e interesit të ndryshueshëm janë të rishikueshme çdo 12 muaj.


  Printo
 • Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

      3,000 EUR

  8.5%

   9.33%

      102 EUR

  800,000 ALL

  8.45%

   9.18%

   9,897 ALL

    10,000 USD

  10.3%

   10.90%

       133 USD


  * Norma referencë për 12M BTH = 1.95%, 12M Euribor = 0 %, 12M Libor =1.8 %
  *Për kreditë me shuma që i perkasin financimit me kolateral, është aplikuar 2% interes me i ulët se interesi i publikuar ne tabelën e mësipërme
  .

  Printo


 • Kartë Identiteti, Pasaportë , ose Çertifikatë Lindjeje.
  Dokument vërtetues për punësimin dhe pagën mujore nga punëdhënësi në lidhje me punësimin e kredimarrësit (paga, periudha e punësimit, lloji i kontratës së punës)
  Dokument për verifikim e sigurimeve shoqërore.
  Nxjerrje Llogarie bankare për 3 muajt e fundit.
  Dokument zyrtar nga institucioni mësimdhënës duke vërtetuar regjistrimin e aplikuesit, kohëzgjatjen e studimeve si dhe koston totale.
  Kontrata zyrtare e shpenzimeve të fjetjes nëse aplikuesi studion jashtë dhe në rast se kredia mbulon këto shpenzime. Printo