Kushtet e Punës

Ju lutemi shkarkoni 
KËTU kushtet e përgjithshme

Ju lutemi shkarkoni KËTU Shpenzimet Ligjore

Ju lutemi shkarkoni KËTU Shpenzimet e Vlerësimit

Ju lutemi shkarkoni KËTU Vlerën e Zëvendësimit Referencë në Policën e Sigurimit

Ju lutemi shkarkoni KËTU  Libri i Tarifave, Komisioneve dhe Shpenzimeve të Bankës për Klientë Jo-Individë


Alpha Bank Albania ju njofton se, prej datës 02/08/2019 hyn në fuqi Libri i ri i Tarifave, Komisioneve Dhe Shpenzimeve të Bankës për Klientë Individë, të cilin mund ta shkarkoni KËTU