KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 02.03.2021

CHF BLIHET 108.04 SHITET 116.04

EUR BLIHET 120.62 SHITET 126.62

GBP BLIHET 138.90 SHITET 146.90

USD BLIHET 99.83 SHITET 105.83

Alpha Plan Kredi per Shtepi
 • • Shuma minimale 5,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
  • Shuma maksimale 500,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
  • Kohëzgjatja minimale 5 vite 
  • Kohëzgjatja maksimale 30 vite  Printo
 • Komision Disbursimi
  • 1.0% komision disbursimi (min 300 Eur / ekuivalent) për klientët standard
  • 0.7% komision disbursimi (min 210 Eur / ekuivalent) për klientët pagamarrës pranë Alpha Bank
  • Nuk aplikohet komision disbursimi për transferimet e balancave nga Bankat e tjera 

  Komision për shlyerje të parakohshme
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 2% e shumës së kredisë të paguar, nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit 
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 1% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është më pak se 1 vit 
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 0.5% e shumës së kredisë të paguar nëse kredia shlyhet nga fondet e klientit
  • Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontratë sigurimi e cila ka si qëllim shlyerjen e kredisë
  • Nuk aplikohet penalitet nëse kredia është me vonesë dhe shlyerja kërkohet nga Banka  Printo

 • Normat e interesit për klientë pagamarrës 
  • EUR: 12M Euribor + 3.75% 
  • LEK: 12M BTH + 2.35% 
  • USD: 12M Libor + 4.85%

  Normat e interesit për klientë standard 
  • EUR: 12M Euribor + 3.9% 
  • LEK: 12M BTH + 2.5% 
  • USD: 12M Libor + 5% 

  Shembull kësti kredie për klientë pagamarrës

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   3.75%

  3.88% 

  116.52 EUR

  LEK

   3.67%

  3.75%

  13'757 LEK

  USD

   7.81%

  8.02%

  182.02 USD

     Shembull kësti kredie për klientë standard
   

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   3.90%

  4.06

  118.69 EUR

  LEK

   3.82%

  3.93%

  14'012 LEK

  USD

   7.96%

  8.20%

  184.67 USD

    
  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro, 25,000 USD ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 30 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjete muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë


  Normat referencë janë për:
  EUR: Euribor 12 Mujor = 0% / LEK: Bono Thesari 12 Mujore = 1.32% / USD: Libor 12 Mujor = 2.96%   

   

   

  Printo

 • • Pasuri e paluajtshme Rezidence Banimi (hipoteke e rangut te 1-rë) me mbulim 133% të shumës së kredisë
  • Dyqane / zyra në pronësi të individëve (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 143 % të shumës së kredisë
  • Tokë truall (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 200% të shumës së kredisë
  Printo