KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 16.02.2018

CHF BLIHET 112.12 SHITET 118.12

EUR BLIHET 130.86 SHITET 134.46

GBP BLIHET 146.36 SHITET 152.36

USD BLIHET 104.27 SHITET 107.87

Product Detail
 • Keni fonde në lek dhe po kërkoni mënyrën më të mirë të investimit?

  Ju ofrojmë  depozitën me afat 12 mujor dhe 24 mujor në Lek me interesa fantastike:

  Karakteristikat e ofertës promocionale:
  Shuma minimale: Nuk ka limit mbi shumën
  Norma e Interesit: 12 mujore - 1.30%, 24 mujore – 1.80%
  Maturitetet: 12 mujore dhe 24 mujore
  Përfituesit:
      -Klientët e rinj dhe ekzistues të cilët depozitojnë fonde të reja në monedhën Lek. 
      -Klientët individ ekzistues të bankës të cilët konvertojnë fondet nga monedhë e huaj 
       (EUR, USD, GBP dhe CHF) në depozitë me afat në monedhë Lek.
  Monedha e depozitës: LEK
  Kohëzgjatja e fushatës promocionale: 9 tetor 2017 – 29 dhjetor 2017 

  Të gjitha depozitat në Alpha Bank janë të siguruara sipas dispozitave të ligjit Nr. 53/14, datë 22/05/2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar. Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) siguron dhe kompenson në përgjithësi të gjithë depozituesit individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare deri në masën 2.500.000 lekë.


  Për më shumë informacion ju lutem klikoni në faqen zyrtare të ASD: http://www.asd.gov.al 
  Printo