KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 20.09.2018

CHF BLIHET 108.92 SHITET 114.92

EUR BLIHET 124.68 SHITET 128.28

GBP BLIHET 139.80 SHITET 145.80

USD BLIHET 106.29 SHITET 109.89

Product Detail
 • Keni fonde në lek dhe po kërkoni mënyrën më të mirë të investimit?

  Ju ofrojmë  depozitën me afat 12 mujor dhe 24 mujor në Lek me interesa fantastike:

  Karakteristikat e ofertës promocionale:
  Shuma minimale: Nuk ka limit mbi shumën
  Norma e Interesit: 12 mujore - 1.30%, 24 mujore – 1.80%
  Maturitetet: 12 mujore dhe 24 mujore
  Përfituesit:
      -Klientët e rinj dhe ekzistues të cilët depozitojnë fonde të reja në monedhën Lek. 
      -Klientët individ ekzistues të bankës të cilët konvertojnë fondet nga monedhë e huaj 
       (EUR, USD, GBP dhe CHF) në depozitë me afat në monedhë Lek.
  Monedha e depozitës: LEK
  Kohëzgjatja e fushatës promocionale: 9 tetor 2017 – 29 dhjetor 2017 

  Të gjitha depozitat në Alpha Bank janë të siguruara sipas dispozitave të ligjit Nr. 53/14, datë 22/05/2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar. Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) siguron dhe kompenson në përgjithësi të gjithë depozituesit individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare deri në masën 2.500.000 lekë.


  Për më shumë informacion ju lutem klikoni në faqen zyrtare të ASD: http://www.asd.gov.al 
  Printo