KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 17.10.2017

CHF BLIHET 113.10 SHITET 119.10

EUR BLIHET 131.80 SHITET 135.40

GBP BLIHET 147.55 SHITET 153.55

USD BLIHET 111.75 SHITET 115.35

Kredia për shtëpi Alpha Plan
 • • Shuma minimale 5,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
  • Shuma maksimale 500,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
  • Kohëzgjatja minimale 5 vite 
  • Kohëzgjatja maksimale 30 vite  Printo
 • Komision Disbursimi
  • 1.0% komision disbursimi (min 200 Eur / ekuivalent) për shumat deri në 150,000 Eur ose ekuivalentin
  • 0.75% komision disbursimi për shumat mbi 150,000 Eur ose ekuivalentin
  • 0.7% komision disbursimi për klientët pagamarrës pranë Alpha Bank
  0% komision disbursimi për transferimet e balancave nga Bankat e tjera

  Komision për shlyerje të parakohshme
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 2% e shumës së kredisë të paguar, nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 1% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është më pak se 1 vit
  Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontratë sigurimi e cila ka si qëllim shlyerjen e kredisë
  Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet nga fondet e klientit apo kur kredia është me vonesë dhe shlyerja kërkohet nga Banka
  Printo

 • Normat e interesit për klientë pagamarrës


  • EUR: 12M Euribor + 3.45%
  • LEK: 12M BTH + 2.35%
  • USD: 12M Libor + 4.85%

  Normat e interesit për klientë standard

  • EUR: 12M Euribor + 3.6%
  • LEK: 12M BTH + 2.5%
  • USD: 12M Libor + 5%


  Shembull kësti kredie për klientë pagamarrës

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   EUR

   3.45%

  4.14% 

   112.23 EUR

  USD

   4.5%

  5.28%

   15,200 LEK

   LEK

  6.29%

  7.25%

   156.01 USD

   

  Shembull kësti kredie për klientë standard

   

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   EUR

   3.6%

  4.29% 

   114.36 EUR

   USD

   6.74%

  7.62%

  176.62 USD

   LEK

   4.65%

  5.44%

   15.469 LEK

   
  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro, 25,000 USD ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 30 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjete muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë   

   

   

   

   

  Printo

 • • Pasuri e paluajtshme Rezidence Banimi (hipoteke e rangut te 1-rë) me mbulim 143% të shumës së kredisë
  • Dyqane / zyra në pronësi të individëve (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 167 % të shumës së kredisë
  • Tokë truall (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 200% të shumës së kredisë
  Printo