KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 11.12.2017

CHF BLIHET 111.11 SHITET 117.11

EUR BLIHET 131.58 SHITET 135.18

GBP BLIHET 148.30 SHITET 154.30

USD BLIHET 111.31 SHITET 114.91

Oferta Zero shpenzime fillestare
 • • Shuma minimale 5,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
  • Shuma maksimale 500,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
  • Kohëzgjatja minimale 5 vite 
  • Kohëzgjatja maksimale 30 vite


  Printo
 • Komision Disbursimi
  • 1.0% komision disbursimi (min 200 Eur / ekuivalent) për shumat deri në 150,000 Eur ose ekuivalentin 
  • 0.75% komision disbursimi për shumat mbi 150,000 Eur ose ekuivalentin 
  • 0.7% komision disbursimi për klientët pagamarrës pranë Alpha Bank
  • 0% komision disbursimi për transferimet e balancave nga Bankat e tjera 

  Komision për shlyerje të parakohshme
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 2% e shumës së kredisë të paguar, nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit 
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 1% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është më pak se 1 vit 
  • Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontratë sigurimi e cila ka si qëllim shlyerjen e kredisë
  • Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet nga fondet e klientit apo kur kredia është me vonesë dhe shlyerja kërkohet nga Banka

  Printo

 • Normat e interesit për klientë pagamarrës 
  • EUR: 12M Euribor + 4.1% 
  • LEK: 12M BTH + 2.35% 
  • USD: 12M Libor + 4.85%

  Normat e interesit për klientë standard 
  • EUR: 12M Euribor + 4.25% 
  • LEK: 12M BTH + 2.5% 
  • USD: 12M Libor + 5% 

  Shembull kësti kredie për klientë pagamarrës

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   4.10%

  4.85

   121.63 EUR

  LEK

   4.90%

  5.72%

   15,921 LEK

  USD

  6.65%

  7.63%

   162.02 USD

     Shembull kësti kredie për klientë standard
   

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   4.25%

  5.04

   123.85 EUR

  LEK

   5.05%

  5.91%

   16,196 LEK

  USD

   6.80%

  7.83%

   164.56 USD

    
  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro, 25,000 USD ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 30 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjete muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë


  Normat referencë janë për:
  EUR: Euribor 12 Mujor = 0% / LEK: Bono Thesari 12 Mujore = 2.55% / USD: Libor 12 Mujor = 1.8%
  Printo