KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 11.12.2018

CHF BLIHET 107.10 SHITET 113.10

EUR BLIHET 121.95 SHITET 125.55

GBP BLIHET 134.10 SHITET 140.10

USD BLIHET 106.90 SHITET 110.50

Kredi për shtëpi Alpha FIX
 • • Shuma minimale 5,000 Eur ose ekuivalentin
  • Shuma maksimale 500,000 ose ekuivalentin
  • Kohëzgjatja minimale 5 vite
  • Kohëzgjatja maksimale 30 vite

  Printo
 •  

  Komision Disbursimi
  • 1%    ( minimum 300 euro / ekuivalentin për klientët standard)
  • 0.7% ( minimum 210 euro / ekuivalentin për klientët pagamarrës pranë Alpha Bank)
  Nuk aplikohet komision disbursimi mbi principalin e aprovuar për rastet e transferimit të balancës nga banka të tjera

  Komision për shlyerje të parakohëshme
  • 2% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë ështe mbi 1 vit
  • 1% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë ështe me pak se 1 vit
  Nuk aplikohet penalitet gjatë periudhës me normë interesi të ndryshueshëm nëse shlyerja realizohet në baze të një kontrate sigurimi e cila ka si qëllim  
    shlyerjen e kredisë

  Nuk aplikohet penalitet gjatë periudhës me normë interesi të ndryshueshëm nëse shlyerja realizohet nga fondet e klientit apo kur kredia
    është me vonesë dhe shlyerja kërkohet nga Banka


   

  Printo
 • Normë interesi për periudhën fikse
  1 vit fikse   1.8% për monedhën euro dhe 3.5% për monedhën lek
  2 vite fikse 2.3% për monedhën euro 
  3 vite fikse 2.9% për monedhën euro dhe 4.5% për monedhën lek  Norma e interesit pas periudhës fikse
  EUR: 12M Euribor + 4%
  LEK: 12M BTH + 2.5%

   

  Monedha 

  Periudha fikse 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   EUR

  1 vit

  1.8%

  2.4%

  90.23 EUR

   EUR

  2 vite

  2.3%

  2.93%

  96.61 EUR

   EUR

  3 vite

  2.9%

  3.55%

  104.6 EUR

   LEK

  1 vit

  3.5%

  4.24%

  13,471 LEK

   LEK

  3 vite

  4.5%

  5.28%

  15,200 LEK

   

  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 30 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjetë muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë

   

   

   

   

  Printo
 • • Pasuri e paluajtshme Rezidencë Banimi (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 143% e shumës së kredisë
  • Dyqane / zyra në pronesi të individëve (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 167 % e shumës së kredisë
  • Toke truall (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 200% e shumës së kredisë
  Printo