KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 03.06.2020

CHF BLIHET 111.12 SHITET 119.12

EUR BLIHET 121.08 SHITET 127.08

GBP BLIHET 135.39 SHITET 143.39

USD BLIHET 107.77 SHITET 113.77

Zero shpenzime fillestare kredi hipotekare
 • Normat e interesit për klientë pagamarrës 
  • EUR: 12M Euribor + 3.75% 
  • LEK: 12M BTH + 2.35% 
  • USD: 12M Libor + 4.85%

  Normat e interesit për klientë standard 
  • EUR: 12M Euribor + 3.9% 
  • LEK: 12M BTH + 2.5% 
  • USD: 12M Libor + 5% 

  Shembull kësti kredie për klientë pagamarrës

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   3.75%

  3.88% 

  116.52 EUR

  LEK

   3.67%

  3.75%

  13'757 LEK

  USD

   7.81%

  8.02%

  182.02 USD

   
  Shembull kësti kredie për klientë standard
   

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   3.90%

  4.06

  118.69 EUR

  LEK

   3.82%

  3.93%

  14'012 LEK

  USD

   7.96%

  8.20%

  184.67 USD

    
  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro, 25,000 USD ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 30 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjete muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë


  Normat referencë janë për:
  EUR: Euribor 12 Mujor = 0% / LEK: Bono Thesari 12 Mujore = 1.32% / USD: Libor 12 Mujor = 2.96%


  Printo
 • Normë interesi për periudhën fikse
  1 vit fikse   1.8% për monedhën euro dhe 3.5% për monedhën lek
  2 vite fikse 2.3% për monedhën euro 
  3 vite fikse 2.9% për monedhën euro dhe 4.5% për monedhën lek


  Norma e interesit pas periudhës fikse
  EUR: 12M Euribor + 4%
  LEK: 12M BTH + 2.5%

   

  Monedha 

  Periudha fikse 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   EUR

  1 vit

  1.8%

  2.4%

  90.23 EUR

   EUR

  2 vite

  2.3%

  2.93%

  96.61 EUR

   EUR

  3 vite

  2.9%

  3.55%

  104.6 EUR

   LEK

  1 vit

  3.5%

  4.24%

  13,471 LEK

   LEK

  3 vite

  4.5%

  5.28%

  15,200 LEK

   

  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 30 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjetë muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë

   

  Printo

 • Normat e interesit për klientë pagamarrës 
  • EUR: 12M Euribor + 3.85% 
  • LEK: 12M BTH + 2.35% 

  Normat e interesit për klientë standard 
  • EUR: 12M Euribor + 4% 
  • LEK: 12M BTH + 2.5% 

  Shembull kësti kredie për klientë pagamarrës:

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   3.85%

  4.00% 

  150.23 EUR

  LEK

   3.67%

  3.78%

  17.662 LEK
   Shembull kësti kredie për klientë standard: 

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   4.00%

  4.23

  152.23 EUR

  LEK

   3.82%

  3.99%

  17,896 LEK


  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 20 vjet. 
  Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjete muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë


  Normat referencë janë për:
  EUR: Euribor 12 Mujor = 0% / LEK: Bono Thesari 12 Mujore = 1.32%

  Llojet e Kolateralit
  • Pasuri e paluajtshme Rezidence Banimi (hipoteke e rangut te 1-rë) me mbulim 143% të shumës së kredisë 
  • Dyqane / zyra në pronësi të individëve (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 143 % të shumës së kredisë
  • Tokë truall (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 200% të shumës së kredisë

  Printo
 • Shembull kësti kredie për klientë pagamarrës

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   2.10%

  2.18% 

   107.54 EUR

  LEK

   2.97%

  3.00%

   14'179 LEK

   
 • Shembull kësti kredie për klientë standard


 • Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  EUR

   2.25%

  2.35% 

   109.42 EUR

  LEK

   3.12%

  3.17%

   14'414 LEK

    
 • Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro / ekuivalenti në Usd ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 25 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjete muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë

  Normat referencë janë për:
  EUR: Euribor 12 Mujor = 0% / LEK: Bono Thesari 12 Mujore = 1.32%

  Printo