Alt Text

Alpha Depozita me Afat të Indeksuar


Alpha Depozitë me afat e Indeksuar është depozitë me afat e lidhur me Bonot e Thesarit 1- vjeçare të Qeverisë Shqiptare, normë interesi të indeksuar.
Interesat e depozitës me afat paguhen çdo vit në maturim, në llogarinë rrjedhëse ose të kursimit të klientit.

 

KARAKTERISTIKAT E DEPOSITES:

•Monedha: Vetëm në LEK
•Kohëzgjatja: 2, 3, 5 vjet
•Minimumi: 100.000 LEK
•Nuk ka komision për hapje llogarie
•Mbyllje e parakohshme lejohet në vetëm në maturim
•Penaliteti për mbyllje të parakohshme te depozitës është e barabarta me shumën totale të interesit të atij viti
•Normat e interesit indeksohen nga Bonot e Thesarit
•Interesat llogariten dhe depozitohen ne llogarinë rrjedhëse të klientit çdo vit në maturimi

 

 

*Interesi llogaritet çdo vit në varësi të Bonove të Thesarit

Dokumentacioni i nevojshëm
• Letërnjoftim ose çertifikatë për shtetasit shqiptarë.
• Pasaportë për individët jo-rezident.

DEPOZITAT ME AFAT TË INDEKSUARA

VITE

SHUMA NË LEK

MINUS

INDEKSI BAZË

2

100,000 – 6,500,000

2.50%

Bono Thesari e Qeverisë Shqiptare

me maturim 1-vjeçar

6,500,000 –

*

3

100,000 – 6,500,000

2.30%

6,500,000 –

*

5

100,000 – 6,500,000

2.20%

6,500,000 –

* 
Shënim: Depozitat ne Alpha Bank – Albania janë te siguruara nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave (ASD), ne përputhje me ligjin ne fuqi Nr. 10106 “Për Sigurimin e Depozitave”.

 

 

 


Printo faqen Dergo faqen Krye