Alt Text

Karta American Express®

 

Monedha e lëshimit
Leku Shqiptar

Normat e interesit 
Norma e interesit është fiks dhe shprehet në bazë vjetore:
• Blerjet 18% ( aplikohet nga data e faturimit)
• Cash: 20% (aplikohet nga data e tërheqjes)
Detyrime të papaguara në afat:  +10% (aplikohet mbi normën normale të interesit)

Periudha kohore e faturimit
Data 21 e çdo muaji për detyrimet e muajit paraardhës

Kufiri për terheqje Cash 
Çdo 24 orë kufiri maksimal I tërheqjes  eshte 25% e limitit te kartes, ndërsa kufiri maksimal mujor eshte 50% e limitit te kartes

Pagesa
Minimumi i pagesës: komisionet + interesat në total +5% mbi detyrimin e mbetur

Udhëtoni me kartën American Express
Me kusht qe udhetimi apo shpenzimet e kryera gjate udhetimit te jene paguar tërësisht ose pjesërisht me karten American Express Green te zoteruar nga i Siguruari, SIGAL ofron mbulimet si me poshte:    

Aksident ne udhetim deri ne € 30.000
Udhetim/fluturim i vonuar deri ne € 125
Bagazhe te vonuara deri ne € 250

Siguruesi do të rimbursojë mbajtësin e kartës deri në shumën maksimale të përfitimit ne rast vones te bagazheve. Pagesa e Siguruesit kufizohet në shpenzimet e kryera për blerjen emergjente të sendeve të domosdoshme që i nevojiten mbajtësit të kartës ndërsa është në udhëtim jashte territorit te Shqiperise. Ne rast te voneses se bagazheve,  shoqëria transportuese duhet të konfirmojë vonesën ndersa I siguruari duhet te vere ne dispozicion te Siguruesit dokumentin e deklarimit te voneses prane zyres se reklamimit te bagazheve si edhe dokumentin me oren perkatese te dorezimit te bagazhit te vonuar.

Siguruesi do të paguajë për shpenzimet e të Siguruarit deri në €250.00 nëse vonesa është më shumë se 48 ore orë dhe deri ne €125,  nëse vonesa është 6 - 48 orë.
Bëhuni pjesë e elitës
Si anëtar i Kartës American Express® ju mund të përfitoni oferta të shumta si në Shqipëri, ashtu edhe jashtë saj, nëpërmjet programit Selects. Thjesht përdorni Kartën American Express® dhe do të përfitoni nga ofertat më të mira të tregtarëve kryesorë kudo në botë.
 
Komisionet dhe detyrimet
 
Komisioni vjetor
Karta kryesore: 3500 Lek
Karta shtesë: 2000 LeK

Komisionet për terheqje Cash-i
Në rrjetin e ATM-ve të ALPHA BANK-ALBANIA: 1% për  transaksion me minimum 200 Lek
Në ATM-të e tjera brenda Shqipërisë: 2.5% për transaksion me minimum 400 Lek
Në ATM-të jashtë Shqipërisë: 2.5% për transaksion me minimum 400 Lek

Dokumentat e nevojshëm:
•    Forma e aplikimit
•    Leternjoftim, pashaporte, certificate lindjeje per kartembajtesin e kartes kryesore ose te kartes shtese
•    Ne rastin kur klienti nuk ka llogari page ne ABA kerkohet vertetim per tre pagat e fundit dhe vitet e punesimit ne kompanine qe punon aktualisht.
•    Minimumi i te ardhurave mujore:13.000 ALL

 


Printo faqen Dergo faqen Krye