Alt Text

Alpha Kredi Konsumatore me Garanci Bankare


Kredia Konsumatore me Garanci Bankare është një mundesi për klientët e ABA që kanë një depozitë me afat, për të përmbushur nevojat e tyre imediate duke perfituar interesin e depozites se tyre.

Shuma Minimale dhe Maksimale

Nga 500 EUR deri në 40,000 EUR (ekuivalente në lek)

INTERESI
12M Euribor* + 2.5%
12M BTH*+ 1.5%
Norma baze e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj, në datën e disbursimit

KOHËZGJATJA E KREDISË
Nga 6 muaj deri në 10 vjet .

DOKUMENTAT E NEVOJSHME
• Karte identiteti
• Vertetim adrese nepermjet nje fature te energjise elektrike, telefonit etj

Interesi i Depozites

Depozita me Afat / llog rrjedhese e cila do të bllokohet si garanci Cash, do të marrë interesin vjetor të saj , si depozitë normale deri në fund të maturimit të kredisë.


Printo faqen Dergo faqen Krye

PRODUKTI I MUAJIT

readMore