Alt Text

Alpha Kredi për Studentë

Mbështetja e duhur për studimet tuaja

 

Alpha Kredi për Studentë ju mundëson financimin e studimeve universitare dhe pasuniversitare. Kjo kredi është zgjidhja e duhur për të gjithë ju që dëshironi të studioni në universitetet më të mira në Shqipëri dhe jashtë saj.

Shuma minimale e kredisë:
1,000 Euro

Financim
Deri në 70%
Deri në 10,000 Euro pa kolateral, por me garanci personale
Deri në 15,000 Euro me kolateral

Monedha
ALL ,EUR, USD


Kohëzgjatja e kredisë:

• 1 deri në 5 vite, pa kolateral
• Deri në 10 vjet, me kolateral.


Normat e interesit të ndryshueshëm*:

ALL: 3M Bono Thesari* +6. 5%
EUR: 12M Euribor* + 8.5%
USD: 3M Libor* +8.5%

Shuma e kërkuar

Norma e Interesit

Norma Efektive e interesit ( NEI)

Kësti mujor

800,000 ALL

9.60 %

10.47 %

16,841 ALL

5,000 EUR

8.58 %

9.44 %

102.7 EUR

12,000 EUR

6.73 %

7.18 %

137.6 USD


* Norma referencë për 3M BTH = 3.10%, 12M Euribor = 0.08 %, 3M Libor =0.23%
*Për kreditë me shuma që i perkasin financimit me kolateral, është aplikuar 2% interes me i ulët se interesi i publikuar ne tabelen e mesiperme.
*Normat e interesit të ndryshueshëm janë të rishikueshme çdo 3- muaj.

 


Printo faqen Dergo faqen Krye

PRODUKTI I MUAJITreadMore