Alt Text

Alpha Kredi për Studentë

Mbështetja e duhur për studimet tuaja

 

Alpha Kredi për Studentë është kredia që ju ndihmon të financoni studimet tuaja universitare dhe pasuniversitare.
Ne ju japim mundësinë të mbuloni të gjitha shpenzimet e studimit dhe të akomodimit në rast se studioni jashtë shtetit.

 SHUMA MINIMALE DHE MAKSIMALE

Minimumi  €1.000 ose ekuivalente në LEK
Maksimumi: 
• Pa Hipotekë  :
Shuma më e vogël midis €10.000 dhe 70% të shpenzimeve të shkollës dhe të fjetjes në rast se studimet kryhen jashtë vendit.
• Me Hipotekë:
Shuma maksimale është shuma më e vogël midis €15.000 dhe 70% të shpenzimeve të shkollës dhe të fjetjes në rast se studimet kryhen jashtë vendit.

FINANCIMI

Deri në  70 %

KOHËZGJATJA E KREDISË

• 1 vit deri në 5 vjet  – Pa Hipotekë 
• Maksimumi 10 years – Me Hipotekë

MONEDHA

EUR, ALL, USD


DOKUMENTAT E NEVOJSHME

• Kopje e kartës së identitetit të aplikantit, Pashaportë ose Çertifikatë lindjeje.
• Vërtetim zyrtar  nga kompania për punësim të rregullt të Huamarresit/ Bashke- huamarresit / Garantorit.
• Vërtetim për 3 rrogat e fundit  e Huamarresit / Garantorit  / Gjëndje llogarie  
• Dokument zyrtar nga institucioni mësimdhënës duke vërtetuar regjistrimin e aplikuesit, kohëzgjatjen e studimeve si dhe koston totale.
• Kontrata zyrtare e shpenzimeve të fjetjes nëse aplikuesi studion jashtë dhe në rast se kredia mbulon këto shpenzime.
• Kontrata zyrtare e shpenzimeve të fjetjes nëse aplikuesi studion jashtë dhe në rast se kredia mbulon këto shpenzime.
• Dokument zyrtar nga institucioni mësimdhënës duke vërtetuar shpenzimet e arsimimit të të gjithë kursit, të vitit akademik, të simestrit ose shpenzimet e fjetjes në rast se studion jashtë vendit.

 


Printo faqen Dergo faqen Krye