Alt Text

Alpha Kredi për Studentë

Mbështetja e duhur për studimet tuaja

 

Alpha Kredi për Studentë ju mundëson financimin e studimeve universitare dhe pasuniversitare. Kjo kredi është zgjidhja e duhur për të gjithë ju që dëshironi të studioni në universitetet më të mira në Shqipëri dhe jashtë saj.

Shuma minimale e kredisë:
1,000 Euro

Financim
Deri në 70%
Deri në 10,000 Euro pa kolateral, por me garanci personale
Deri në 15,000 Euro me kolateral

Monedha
ALL ,EUR, USD


Kohëzgjatja e kredisë:

• 1 deri në 5 vite, pa kolateral
• Deri në 10 vjet, me kolateral.


Normat e interesit të ndryshueshëm*:

ALL: 12M Bono Thesari* +6. 5%
EUR: 12M Euribor* + 8.5%
USD: 12M Libor* +8.5%

Shuma e kërkuar

Norma e Interesit

Norma Efektive e interesit ( NEI)

Kësti mujor

800,000 ALL

8.14 %

9 %

16,274 ALL

5,000 EUR

8.5 %

9.36 %

102 EUR

12,000 EUR

7.7 %

8.16 %

143 USD


* Norma referencë për 12M BTH = 1.64 %, 12M Euribor = 0 %, 12M Libor =1.20 %
*Për kreditë me shuma që i perkasin financimit me kolateral, është aplikuar 2% interes me i ulët se interesi i publikuar ne tabelen e mesiperme.
*Normat e interesit të ndryshueshëm janë të rishikueshme çdo 12- muaj.


DOKUMENTAT E NEVOJSHME

• Kartë Identiteti, Pasaportë , ose Çertifikatë Lindjeje.
• Dokument vërtetues për punësimin dhe pagën mujore nga punëdhënësi në lidhje me punësimin e kredimarrësit (paga, periudha e punësimit, lloji i kontratës së punës)
• Dokument për verifikim e sigurimeve shoqërore.
• Nxjerrje Llogarie bankare për 3 muajt e fundit.
• Dokument zyrtar nga institucioni mësimdhënës duke vërtetuar regjistrimin e aplikuesit, kohëzgjatjen e studimeve si dhe koston totale.
• Kontrata zyrtare e shpenzimeve të fjetjes nëse aplikuesi studion jashtë dhe në rast se kredia mbulon këto shpenzime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Printo faqen Dergo faqen Krye

PRODUKTI I MUAJIT

readMore