Kredia Konsumatore me Garanci Bankare është një mundësi për klientët e Alpha Bank Albania që kanë një depozitë me afat, për të përmbushur nevojat e tyre emergjente duke përfituar interesin e depozitës së tyre. Kredia mund të ripaguhet me këste të rregullta mujore ose me një pagesë të vetme në maturimin e kredisë (kredi qarkulluese).

Product Characteristics
Interest rates
Documentation 

Minimum and maximum amount
From EUR 500 up to EUR 40,000 Euro equivalent in Lek

Regular monthly installments loan
From 6 months up to 10 years.
0.5% disbursement fee

Bullet payment at maturity loan (revolving loan)
1 year with the possibility of renewal
1% disbursement fee
0% revolving fee

Deposit interest
The time Deposit which will be blocked as cash collateral will earn the IR of one year Time Deposit till the end of loan expiry date.

Regular monthly installments loan

12M Euribor + 2.5%
12M BTH + 1.5%

Bullet payment at maturity loan (revolving loan)

12M Euribor + 3%
12M BTH+ 2%


The basic interest rate is revised every 12 months, at the disbursement date.

  • Applicants Passport, ID or Birth Certificate
  • Address Verification document (utility bill, etc).