Karakteristikat
Normat e Interesit
Dokumentacioni
 • Financim ne monedhën Lek dhe monedhën Euro
 • Këste mujore të përballueshme, duke filluar nga 6,268 Lek
 • Afat ripagimi deri në 7 vjet
 • Kreditim deri në:
  • 750,000 LEK ose 6,000 Euro pa garantues (klientë jo-pagamarrës në Alpha Bank)
  • 1,000,000 LEK ose 8,000 Euro pa garantues (klientë pagamarrë në Alpha Bank)
  • 2,000,000 LEK ose 16,000 Euro me garantues
 • 2% komision disbursimi, minimumi 4,000 Lek ose 40 Euro
 • 2% komision sigurimi jete
 • 0% komision disbursimi për transferim balance dhe 2% komision disbursimi në rast aplikimi për kredi shtesë

Norma e Interesit në monedhën Lek

 • Klientë pagamarrës: 12M BTH + 7.5%
 • Klientë standard: 12M BTH + 8%

Norma e Interesit në monedhën Euro

 • Klientë pagamarrës: 12M Euribor + 8.0%
 • Klientë standard: 12M Euribor + 8.5%

Shembull kësti mujor për klientët pagamarrës:

Shuma e kërkuar Norma e interesit Norma efektive e interesit Kësti mujor i përafërt 
  300,000 ALL
  5 VJET
9.28% 11.23%  6,268 ALL
  1,000,000 ALL
  7 VJET
9.28% 10.63% 16,232 ALL
2,000,000 ALL
   7 VJET
9.28% 10.61% 32,463 ALL

 Shembull kësti mujor për klientët standard:

Shuma e kërkuar Norma e interesit Norma efektive e interesit Kësti mujor i përafërt 
  300,000 ALL
  5 VJET
9,78% 11,83%  6,342 ALL
  700,000 ALL
  7 VJET
9,78% 11,19% 11,541 ALL
1,500,000 ALL
   7 VJET
9,78% 11,14% 24,731 ALL

Norma referencë për 12M BTH = 1.78%
Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj, në datën e disbursimit.

Për të aplikuar për kredi konsumatore pranë Alpha Bank Albania duhet të plotësoni minimalisht kushtet e mëposhtme:

 • Deklaratë të ardhurash;
 • Një faturë shërbimesh utilitare për të verifikuar adresën;
 • Nxjerrje llogarie bankare minimumi për 12 muajt e fundit.