Karakteristikat
Komisionet
Normat e interesit
Dokumentacioni
Të tjera

Me kusht që udhëtimi apo shpenzimet e kryera gjatë udhëtimit të jenë paguar tërësisht ose pjesërisht me kartën American Express Green të zotëruar nga i Siguruari, SIGAL ofron mbulimet si më poshtë:

 • Aksident në udhëtim deri në € 30.000
 • Udhëtim / Fluturim i vonuar deri në € 125
 • Bagazhe të vonuara deri në € 250

Bagazhe të vonuara
Siguruesi do të rimbursojë mbajtësin e kartës deri në shumën maksimale të përfitimit në rast vonëse të bagazheve. Pagesa e Siguruesit kufizohet në shpenzimet e kryera për blerjen emergjente të sendeve të domosdoshme që i nevojiten mbajtësit të kartës ndërsa është në udhëtim jashte territorit te Shqipërisë. Në rast të vonesës së bagazheve, shoqëria transportuese duhet të konfirmojë vonesën ndërsa i siguruari duhet të vendosë në dispozicion të siguruesit dokumentin e deklarimit të vonesës pranë zyrës së reklamimit të bagazheve si edhe dokumentin me orën përkatëse të dorëzimit të bagazhit të vonuar.

Siguruesi do të paguajë për shpenzimet e të Siguruarit deri në €250 nëse vonesa është më shumë se 48 ore orë dhe deri ne €125, nëse vonesa është 6 - 48 orë.

Udhëtim / Fluturim i vonuar
Nëse nisja e një transporti të planifikuar në të cilin është prenotuar udhëtimi vonohet për të paktën 6 orë për shkak të shkaqeve të paparashikueshme jashtë kontrollit të të Siguruarit, Siguruesi do të rimbursojë shpenzimet e të Siguruarit për ushqim dhe akomodim deri në €125. Vonesa duhet të konfirmohet nga shoqëria e transportit. Siguruesi do të paguajë për shpenzimet e të Siguruarit:

 • Deri në €25 nëse vonesa është 6-14 orë
 • Deri në €50 nëse vonesa është 14-24 orë
 • Deri në €125 nëse vonesa është mbi 24 orë

Komisioni vjetor

 • Karta kryesore: 3,500 Lek
 • Karta shtesë: 2,000 LeK

Komisionet për terheqje Cash-i

 • Në rrjetin e ATM-ve të Alpha Bank Albania: 1% për transaksion me minimum 200 Lek
 • Në ATM-të e tjera brenda Shqipërisë: 2.5% për transaksion me minimum 400 Lek
 • Në ATM-të jashtë Shqipërisë: 2.5% për transaksion me minimum 400 Lek

Norma e interesit është fiks dhe shprehet në bazë vjetore:

 • Blerjet 18% ( aplikohet nga data e faturimit)
 • Cash: 20% (aplikohet nga data e tërheqjes)

Detyrime të papaguara në afat: +10% (aplikohet mbi normën normale të interesit)

 • Forma e aplikimit
 • Kartë identiteti, pashaportë, certificatë personale për kartëmbajtësin e kartës kryesore ose të kartës shtesë (në rastin e të huajve rezident në Shqipëri kërkohet edhe leja e qëndrimit)
 • Faturë utilitare për verifikimin e adresës
 • Numër telefoni fiks/Celular
 • Vërtetim punësimi dhe page (paga, kohëzgjatja në punë, lloji i punësimit)
 • Pasqyrë e llogarisë së pagës (nuk kërkohet nëse jeni pagamarrës pranë Alpha Bank Albania)
 • Dokumentacioni përkatës në rast se jeni pronar biznesi.
 • Monedha e lëshimit - Leku Shqiptar
 • Vlefshmëria - 5 vjet

Periudha kohore e faturimit
Data 26 e çdo muaji për detyrimet e muajit paraardhës

Kufiri për tërheqje
Kufiri maksimal ditor i tërheqjes eshte 25% e limitit te kartës, ndërsa kufiri maksimal mujor është 50% e limitit të kartës.

Pagesa
Minimumi i pagesës: komisionet + interesat në total +5% mbi detyrimin e mbetur.