Alpha Fiks Kredi për Shtëpi ofron normë fikse interesi për një periudhë të caktuar dhe normë interesi të ndryshueshme për pjesën e mbetur të kohëzgjatjes së kredisë dhe shërben për blerjen, ndërtimin, apo rikonstruksionin e një pasurie të paluajtshme si shtëpi, apartament ose blerje tokë truall (jo tokë bujqësore), e cila do të përdoret për qëllime banimi.

Karakteristikat e Produktit
Komisione
Normat e Interesit
Llojet e Kolateralit
 • Shuma minimale 5,000 Eur ose ekuivalentin
 • Shuma maksimale 500,000 ose ekuivalentin
 • Kohëzgjatja minimale 5 vite
 • Kohëzgjatja maksimale 30 vite

Komision Disbursimi

 • 1.25% (minimum 400 euro / ekuivalentin) për klientët standard
 • 0.88% (minimum 280 euro / ekuivalentin) për klientët pagamarrës pranë Alpha Bank
 • Nuk aplikohet komision disbursimi për transferimet e balancave nga Bankat e tjera

Komision për shlyerje të parakohëshme 

 • 2% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë ështe mbi 1 vit
 • 1% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë ështe me pak se 1 vit
 • Penalitet për shlyerje të parakohshme 0.5% e shumës së kredisë të paguar vetëm gjatë periudhës me Normë Interesi të Ndryshueshëm nëse kredia shlyhet nga fondet e klientit
 • Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontratë sigurimi e cila ka si qëllim shlyerjen e kredisë
 • Nuk aplikohet penalitet nëse kredia është me vonesë dhe shlyerja kërkohet nga Banka

Normë interesi për periudhën fikse
1 vit fikse   1.8% për monedhën euro dhe 3.5% për monedhën lek
2 vite fikse 2.3% për monedhën euro 
3 vite fikse 2.9% për monedhën euro dhe 4.5% për monedhën lek


Norma e interesit pas periudhës fikse
EUR: 12M Euribor + 4%
LEK: 12M BTH + 2.5%

Monedha Periudha fikse  Norma e interesit  Norma efektive e interesit  Kësti mujor i përafërt 
 EUR 1 vit 1.8% 2.4% 90.23 EUR
 EUR 2 vite 2.3% 2.93% 96.61 EUR
 EUR 3 vite 2.9% 3.55% 104.6 EUR
 LEK 1 vit 3.5% 4.24% 13,471 LEK
 LEK 3 vite 4.5% 5.28% 15,200 LEK

Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 30 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjetë muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë

 • Pasuri e paluajtshme Rezidencë Banimi (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 133% e shumës së kredisë
 • Dyqane / zyra në pronesi të individëve (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 143 % e shumës së kredisë
 • Toke truall (hipotekë e rangut të 1re) me mbulim 200% e shumës së kredisë