Alpha Kredi për Studentë ju mundëson financimin e studimeve universitare dhe pasuniversitare. Kjo kredi është zgjidhja e duhur për të gjithë ju që dëshironi të studioni në universitetet më të mira në Shqipëri dhe jashtë saj.

Karakteristikat e produktit
Normat e Interesit
Shembull këst kredie
Dokumentat e nevojshëm 

Shuma minimale e kredisë:
1,000 Euro

Financim:
Deri në 70%
Deri në 10,000 Euro pa kolateral, por me garanci personale
Deri në 15,000 Euro me kolateral

Monedha:
ALL ,EUR, USD

Kohëzgjatja e kredisë:
1 deri në 5 vite, pa kolateral
Deri në 10 vjet, me kolateral.

Normat e interesit të ndryshueshëm*:
ALL: 12M Bono Thesari* +6. 5%
EUR: 12M Euribor* + 8.5%
USD: 12M Libor* +8.5%

*Normat e interesit të ndryshueshëm janë të rishikueshme çdo 12 muaj.

Shuma e kërkuar  Norma e interesit Norma efektive e interesit  Kësti mujor i përafërt 
3,000 EUR 8.5% 9.33% 102 EUR
800,000 ALL 8.45% 9.18% 9,897 ALL
10,000 USD 10.3% 10.90% 133 USD
  • Kartë Identiteti, Pasaportë , ose Çertifikatë Lindjeje.
  • Dokument vërtetues për punësimin dhe pagën mujore nga punëdhënësi në lidhje me punësimin e kredimarrësit (paga, periudha e punësimit, lloji i kontratës së punës)
  • Dokument për verifikim e sigurimeve shoqërore.
  • Nxjerrje Llogarie bankare për 3 muajt e fundit.
  • Dokument zyrtar nga institucioni mësimdhënës duke vërtetuar regjistrimin e aplikuesit, kohëzgjatjen e studimeve si dhe koston totale.
  • Kontrata zyrtare e shpenzimeve të fjetjes nëse aplikuesi studion jashtë dhe në rast se kredia mbulon këto shpenzime.