Menaxhimi i burimeve njerëzore është i orientuar në zhvillimin e aftësive të punonjësve, mbështetjen në punë, drejt stileve demokratike të drejtimit duke synuar përfshirjen e personelit dhe rritjen e angazhimit drejt zhvillimit të qëndrueshëm institucional dhe performancës së suksesshme në treg. Burimet Njerëzore në Alpha Bank Albania sha luajnë rol lehtësues dhe mbështetës duke iu ardhur në ndihmë strukturave drejtuese për implementimin e strategjive të biznesit.

Banka vlerëson kontributin e çmueshëm të personelit të saj, përpjekjet e vazhdueshme dhe përkushtimin për rritjen dhe progresin e vazhdueshëm të Bankës gjatë 23 viteve të pranisë së saj në treg. Ndaj, menaxhimi i burimeve njerëzore në Alpha Bank Albania sha përbën një qasje sistematike që synon:

  • Tërheqjen, zhvillimin e vazhdueshëm dhe mbajtjen e personelit të përshtatshëm që t'i shërbejë më mirë objektivave organizative dhe objektivave të biznesit;
  • Sigurimin e mundësive të barabarta për trajnimin dhe zhvillimin e karrierës;
  • Motivimin, shpërblimin konkurrues dhe kënaqësinë e punonjësve në punë.